top of page

Op 17 september 1944 vloog de 7th The King's Own Scottish Borderers (KOSB), het enige Schotse regiment in de 1st Airborne Division, in zweefvliegtuigen vanuit Wiltshire naar Arnhem om deel te nemen aan Market Garden. Luitenant-kolonel Payton-Reid was de bevelhebber van de 7th (Battalion van KOSB. Hij was een zeer ervaren veteraan, die diende in de Eerste Wereldoorlog, en werd gezien als een van de oudste veldcommandanten in het Britse leger. Ondanks zijn leeftijd was hij allerminst over de datum; hij leidde bv zijn mannen persoonlijk in een bajonetaanval om door te breken naar hun droppingszone op de eerste dag van de operatie. Payton-Reid werd door zijn superieuren omschreven als een stevige, robuust uitziende luitenant-kolonel met absoluut geen ontzag voor de Duitsers.
Om 13.30 uur landden de zweefvliegtuigen van de Borderers op de Ginkelse Heide. Zij hadden de opdracht de landingszone te beveiligen. De doedelzakspelers, die de verschillende compagniesmarsen speelden, waren met hun muziek de verzamelpunten voor compagnies. De tonen van de doedelzak, ondersteunden de soldaten en moedigden hen aan.
Geen van de doedelzakspelers van de bataljons trok zich terug aan het einde van de strijd. Zij bleven bij de gewonden, waren brancarddragers en gingen met hen mee naar de krijgsgevangenenkampen.
Deze Schotse doedelzak van 7th KOSB is gevonden op een zolder van een boerderij aan de Ginkelse Heide aan de N224, Verlengde Arnhemseweg.

On September 17, 1944, the 7th The King's Own Scottish Borderers (KOSB), the only Scottish regiment in the 1st Airborne Division, flew in gliders from Wiltshire to Arnhem to take part in Market Garden. Lieutenant Colonel Payton-Reid was the commander of the 7th (Battalion of KOSB. He was a highly experienced veteran, having served in the First World War, and was considered one of the oldest field commanders in the British Army. Despite his age, he was certainly not out of date; for example, he personally led his men in a bayonet charge to break through to their dropping zone on the first day of the operation. Payton-Reid was described by his superiors as a sturdy, robust-looking lieutenant colonel with absolutely no awe for the Germans. At 1.30 pm the Borderers' gliders landed on the Ginkelse Heide. They were tasked with securing the landing zone. The bagpipers, who played the various company marches, were the gathering points for companies with their music. The sounds of the bagpipes supported and encouraged the soldiers. None of the battalion pipers retreated at the end of the battle. They stayed with the wounded, were stretcher bearers and went with them to the POW camps. This Scottish bagpipe from 7th KOSB was found in an attic of a farm on the Ginkelse Heide on the N224, Verlengde Arnhemseweg.

Am 17. September 1944 flog das 7. Regiment der King's Own Scottish Borderers (KOSB), das einzige schottische Regiment der 1. Luftlandedivision, mit Segelflugzeugen von Wiltshire nach Arnheim, um an Market Garden teilzunehmen. Oberstleutnant Payton-Reid war der Kommandeur des 7. Bataillons der KOSB. Er war ein sehr erfahrener Veteran, der im Ersten Weltkrieg gedient hatte, und galt als einer der ältesten Feldkommandeure der britischen Armee. Trotz seines Alters war er war sicherlich nicht veraltet; zum Beispiel führte er seine Männer am ersten Tag der Operation persönlich mit einem Bajonettangriff zum Durchbruch in ihre Abwurfzone. Payton-Reid wurde von seinen Vorgesetzten als robuster, robust aussehender Leutnant beschrieben Oberst ohne jegliche Ehrfurcht vor den Deutschen. Um 13.30 Uhr landeten die Segelflugzeuge der Borderers auf der Ginkelse Heide. Sie wurden mit der Sicherung der Landezone beauftragt. Die Dudelsackspieler, die die verschiedenen Firmenmärsche spielten, bildeten mit ihrer Musik den Treffpunkt der Firmen. Die Klänge der Dudelsäcke unterstützten und ermutigten die Soldaten. Keiner der Bataillonspfeifer zog sich am Ende der Schlacht zurück. Sie blieben bei den Verwundeten, waren Tragenträger und begleiteten sie in die Kriegsgefangenenlager. Dieser schottische Dudelsack aus dem 7. KOSB wurde auf dem Dachboden eines Bauernhofs in der Ginkelse Heide an der N224, Verlengde Arnhemseweg, gefunden.

bottom of page